lauantai 29. maaliskuuta 2008

Mikko Ellilä - 27.3.2008 annettu tuomio

ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS - TUOMIO 08/740

3.2 osasto
Käräjätuomari Juha Lehto
Asiano: R 07/2058
27.3.2008

Lautamiehet: Aila Lehtinen, Rainer Westerlund, Seppo Äikäs
Syyttäjä: Valtionsyyttäjä Mika Illman
Vastaaja(t): A

Asia: KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
Vireille: 6.11.2007

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
(6010/R/0004448/07)
Rikoslaki 11 luku 8 §

1.9-2005 - 31.12.2006 ESPOO

A on yleisön keskuuteen levittänyt lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa panetellaan ja solvataan maahanmuuttajista koostuvaa etnistä tai siihen rinnastettavaa ryhmää sekä afrikkalaista alkuperää olevista ihmisistä koostuvaa etnistä tai siihen rinnastettavaa ryhmää.

A on toimittanut edellä tarkoitetut lausuntonsa ja muut tiedonantonsa yleisön saataville kirjoituksessa, jonka hän on julkaissut internetissä olevalla sivustollaan.

A on julkaisemissaan lausunnoissaan esittänyt, että sanottuihin kansanryhmiin kuuluvat ihmiset ovat vaarallisia, koska he ovat luonteeltaan niin väkivaltaisia ja koska he syyllistyvät rikoksiin niin usein. A on lausunnoissaan myös esittänyt, että sanottuun ryhmään kuuluvat ihmiset ovat muiden kustannuksilla eläviä loisia ja että heitä on pidettävä kurissa villieläinten lailla. Lausunnot ovat sanottuja ihmisryhmiä panettelevia ja solvaavia, koska niissä vahvasti yleistäen kuvataan kokonaiset kansanryhmät alkeellisina, tyhminä, rikollisina ja loisina. Lausunnot loukkaavat sanottuihin ryhmiin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa.

Syyttäjän muut vaatimukset

A on tuomittava sakkorangaistukseen.

Syytteessä tarkoitettu sisällöltään lainvastainen verkkoviesti siinä laajuudessa kuin se on tulostettu esitutkintapöytäkirjaan paperiversioksi määrättävä poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi.

VASTAUS

A on kiistänyt syytteen.

A on syytteessä tarkoitetun kirjoituksen omalle henkilökohtaiselle internetsivustolleen laatiessaan käyttänyt sananvapauttaan täysin hyväksyttävällä tavalla. Kysymys on mielipidekirjoituksesta, ja kirjoituksessa on ollut linkit tietolähteisiin, eikä minkäänlaisesta panettelusta tai solvaamisesta ole ollut kysymys. Omalle internetsivulle kirjoittaminen ei voi olla edes mitään lausuntojen levittämistä yleisön keskuuteen, eikä ole edes olemassa mitään Kansanryhmää, johon kirjoitus kohdistuisi.

TODISTELU
Syyttäjä

Henkilötodistelu
1. A:n kuuleminen

Asiakirjatodisteet:
1. A:n laatima ja yleisön saataville toimittama teksti (otteita artikkelista Yhteiskunta koostuu ihmisistä, esitutkintapöytäkirjan liite 2)

A
Kirjalliset todisteet
1. A:n laatima teksti (otteita artikkelista Yhteiskunta koostuu ihmisistä. esitutkintapöytäkirjan liite 2)
2. Artikkeli tieteellisestä tutkimuksesta (esitutkintapöytäkirjan liite 5)

Henkilötodistelu
1. A:n kuuleminen

RATKAISU

Syyksi lukeminen

A on syyllistynyt
1. kiihottamiseen kansanryhmää vastaan 1.9.2005 - 31.12.12006 Espoossa menettelemällä syytteessä väitetyin tavoin.

Syyksi lukemisen perustelut

Tiedonantojen yleisön keskuuteen levittäminen
Asiassa on riidatonta, että A on laatinut syytteessä tarkoitetun kirjoituksen omalle internetsivustolleen. Tälle internetsivustolle on ollut mahdollisuus päästä käyttäen hakusanana esimerkiksi A:n nimeä tai jotakin muuta sivustoon liittyvää hakusanaa. Näin tämä internetsivuilla oleva kirjoitus on ollut myös vapaasti kaikkien luettavissa. Tiedonantojen levittäminen voi tapahtua myös tietoverkkojen kautta, ja kun kenellä tahansa on ollut mahdollisuus A:n internetsivustolta lukea hänen laatimansa kirjoitus, kysymys ei ole ollut vain suppean ryhmän sisäisestä yksityisluontoisesta tiedottamisesta vaan kysymyksessä olevassa rikoslain kohdassa (11 luku 8 §) tarkoitetusta tiedonantojen levittämisestä yleisön keskuuteen.

Kirjoituksen sisältö
Kirjalliseksi todisteeksi annetusta A:n internetiin laatiman kirjoituksen otteiden paperitulosteista on käynyt selville A:n todenneen kirjoituksessaan muun ohessa, että afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikauskoja hetken mielijohteesta tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä ja että jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossakin Afrikan ulkopuolisessa maassa tämä maa muuttuu Afrikaksi. Kirjoituksessa A toteaa edelleen muun ohessa, että USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin kun ovat selvästi vähemmistönä ja että ympäröivä valkoinen yhteiskunta pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin. Lisäksi kirjoituksessa todetaan, että mustat amerikkalaiset ovat Amerikassa asuvia afrikkalaisia ja että heidän dominoimansa alueet ovat afrikkalaisia saarekkeita valkoisen eurooppalaisen yhteiskunnan meressä sekä että ympäröivä valkoinen yhteiskunta ikäänkuin miehittää näitä ja pitää poliisivoimin edes jotenkuten voimassa valkoisten säätämiä lakeja. Neekerit eivät lakeja yrittäisikään ylläpitää, ja neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain kun niitä ylläpidetään kovalla kurilla, ja jos kuri heltyy neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu heidän käytöksessään. Tämän jälkeen kirjoituksessa todetaan, että leijonakin voi totella sirkuksessa ihmistä kun sitä pidetään kurissa ruoskalla. A toteaa edelleen kirjoituksessaan muun ohessa, että neekerit ovat enimmäkseen työttömiä tai muita eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia ja että mitä enemmän Eurooppaan tuodaan neekereitä, sitä vähemmän on Euroopassa varaa mm, terveydenhoitoon. Edelleen kirjoituksessa todetaan, että neekerit tekevät enemmän rikoksia kuin valkoiset ihmiset ja että kun Eurooppaan tuodaan neekereitä rikollisuus lisääntyy sekä että maahanmuuttajat tekevät Suomessa yli 20 kertaa enemmän raiskauksia per capita kuin suomalaiset.

Otteista ilmenevä kirjoituksen teksti on sellaisenaan luettavissa ja täysin ymmärrettävissä ilman että lukijan tarvitsee lainkaan mennä kirjoitukseen sisältyvien linkkien kautta muihin kirjoituksiin tai artikkeleihin. Näillä linkeillä ei siten ole merkitystä kirjoituksen sisältöä arvioitaessa.

Edellä todetusta kirjoituksen otteiden sisällöstä ilmenee selkeästi, että kirjoitus kohdistuu afrikkalaista alkuperää oleviin värillisiin ihmisiin ja tämän taustaisiin maahanmuuttajiin. Kansanryhmällä kysymyksessä olevassa rikoslain kohdassa tarkoitetaan muun ohessa rodullista, etnistä tai siihen rinnastettavaa kansanryhmää. Afrikkalaista alkuperää olevat värilliset ihmiset ovat lain tarkoittama etninen kansanryhmä, ja maahanmuuttajat ovat tarkoittama etniseen ryhmään rinnastettava kansanryhmä. Kirjoituksen kohteena on siten rikoslain tarkoittama kansanryhmä.

Edellä todetusta kirjoituksen otteiden sisällöstä ilmenee, että kirjoitus on oppikirjanomaiseen asiatekstin muotoon puettu ja että kirjoituksessa käsitykset esitetään osin tutkimukseen perustuvina faktoina. Kirjoitus ei siten ole muotonsa ja sisältönsä puolesta sellainen, että sitä ei kukaan voisi ottaa vakavasti. Näin mikäli kirjoitus on sisällöltään syyttäjän väittämin tavoin lain vastainen, kirjoitus on katsottava kysymyksessä olevassa rikoslain kohdassa tarkoitetuksi vakavasti otettavaksi propagandaksi.

Edellä todetusta kirjoituksen otteiden sisällöstä käy hyvin selville kirjoituksen tarkoitus. Väite, johon kaikki otteissa esitetyt kannanotot liityvät, on väite afrikkalaista alkuperää olevan värillisen väestön syntyperäisestä huonommuudesta verrattuna eurooppalaiseen valkoiseen väestöön sekä väite tällaisen värillisen kansanryhmän maahanmuutosta eurooppalaiselle valkoiselle väestölle aiheutuvasta vahingosta ja vaarasta. Kirjoituksen otteissa panetellaan afrikkalaista alkuperää olevaa värillistä kansanryhmää yleistämällä anarkistisuus koskemaan kaikkia kyseistä alkuperää olevia ja selittämällä järjestäytyneen yhteiskunnan vastaisuuden olevan syntyperäinen piirre. Kirjoituksessa verrataan afrikkalaista alkuperää olevan värillisen kansanryhmän Järjestyksessä pitämistä eläimen kurissa pitämiseen ja siten panetellaan kyseistä kansanryhmää vertaamalla sitä alentavalla tavalla eläimeen. Kirjoituksessa panetellaan afrikkalaista alkuperää olevaa värillistä kansanryhmää ja tähän kansanryhmään kuuluvia maahanmuuttajia yleistämällä näihin kansanryhmiin kuuluvien olevan enimmäkseen työttömiä ja eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä sekä yleistämällä näihin kansanryhmiin kuuluvien tekevän enemmän rikoksia kuin valkoisten ihmisten. Se seikka, että johonkin kansanryhmään kuuluvien voidaan tilastollisesti osoittaa olevan muita enemmän työttöminä tai syyllistyvän muita useammin rikoksiin tai että tilastollisissa, tieteellisissä tai muissa kirjoituksissa esitetään käsityksiä jostakin tällaisen ryhmän ominaisuuksista, ei muuta A:n kirjoituksen sisältöä. Tällaiset käsitykset samoin kuin tilastotiedot A:n kirjoituksessa esitetään selkeästi vain panettelu- ja solvaamistarkoituksessa tehtyjen loukkaavien yleistysten perustana ja näin muussa kuin asiallisessa tarkoituksessa.

Sananvapaudella on oltava laaja sisältö, ja siten esimerkiksi eri ihmisryhmien ominaisuuksista tai maahanmuuttopolitiikasta on demokraattisessa yhteiskunnassa oltava oikeus esittää kärkeviä ja erilaisia käsityksiä. Kuitenkin edellä todettuja A:n laatimassaan kirjoituksessa esittämiä käsityksiä afrikkalaista alkuperää olevista värillisistä ja maahanmuuttajista on pidettävä selkeän panettelevina ja solvaavina, eikä kysymys ole enää hyväksyttävästä sananvapauden puitteissa tapahtuvasta mielipiteen ilmaisusta. A on kirjoituksessaan selkeästi pyrkinyt vain saamaan kirjoituksessaan aikaan lukijoissa samanlaisen halveksunnan kyseisiä kansanryhmiä kohtaan kuin mikä hänellä itsellään on.

Asiassa on siten näytetty, että A on syyllistynyt syytteessä hänen viakseen väitettyyn kiihottamiseen kansanryhmää vasaan.

Rangaistusseuraamus
A on tuomittava tuntuvaan sakkorangaistukseen.

Menettämisseuraamus
Asian lopputulos huomioon ottaen kysymyksessä oleva verkkoviesti on vaadituilta osin eli siltä osin kuin se on esitutkintapöytäkirjaan paperille tulostettu määrättävä poistettavaksi internetistä yleisön saatavilta ja määrättävä hävitettäväksi.

Muut lausunnot
Oikeusavun korvausvelvollisuudetta saaneelle A:lle määrätyn avustajan palkkiovaatimus valtion varoista on määrältään hyväksyttävä. Palkkio on jätettävä valtion vahingoksi.

Lopputulos / tuomiolauselma
Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
1.9.2005-31.12.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
60 päiväsakkoa a 6 euroa = 360 euroa

LAINKOHDAT
1) Rikoslaki 11 luku 8 §

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Sisällöltään lainvastainen verkkoviesti osoitteessa http://mikkoellila.thinkertothinker.com määrätään rikoksentekovälineenä poistettavaksi ja hävitettäväksi siinä laajuudessa kuin viesti on paperitulosteena esitutkintapöytäkirjan 6010/R/4448/07 liitteenä numero 2. Tätä menettämisseuraamusta ei panna täytäntöön ennen kuin asiassa on annettu lainvoimainen tuomio tai ylempi tuomioistuin toisin päättää.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 6 luku 22 § 3.

VALTION VAROISTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Valtion varoista maksetaan A:n avustajaksi määrätylle Kari Silvennoiselle palkkioksi 910 euroa ja arvonlisäveroa 200,20 euroa eli yhteensä 1.110,20 euroa. Kyseinen määrä jää valtion vahingoksi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän tuomioon voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen.

Määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle päättyy 3.4.2008.

Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä.

käräjätuomari: Juha Lehto

Tuomio ei allekirjoitettaessa ole ollut lainvoimainen.

[ Via: Red_Blue & Sidewinder. Korostukset omia. ]

Katso myös: oikeudenkäynnin kulku.

torstai 27. maaliskuuta 2008

Update on Mikko Ellilä

English: Mikko was ordered to pay 360 euros in fines and also told to remove the post from the blog. He has appealed over the verdict.

Navigate here for court proceedings: English | Finnish

Finnish media on this issue: Uutiskynnys, Iltasanomat, Helsingin Sanomat

Blog commentary (Finnish): Johannes Nieminen, Nozick, Juha Kettunen, Kalina, Tapio Tuuri, Kullervo, Poropoliisi

tiistai 25. maaliskuuta 2008

The trial of Mikko Ellilä 14.3.2008 - English translation

[Orginal proceedings were written in Finnish; this translation was kindly provided to us by Adelphi]

Prosecutor: State Prosecutor Mika Illman
Defendant: Mikko Ellilä
Defense attorney: Kari Silvennoinen
Judge: Juha Lehto

Jury: Aila Lehtinen, Rainer Westerlund, Seppo Äikäs


Proceedings of the trialMika Illman: The text under discussion, "Society Consists of People", has been published on the Internet. In the text, Africans are slandered and insulted. It includes material that is prohibited in section 11 of the penal code and that should therefore not be disseminated. I demand that the text be removed from the Internet. It is indisputable that the text has been disseminated as described in the penal code. What is in dispute is whether the statements included in the text are illegal. This case is not about freedom of opinion. Mr Ellilä is free to hold any opinions that he wishes. However, the International Covenant on Civil and Political Rights prohibits abusing these rights. Freedom of speech may not be misused.
´
Mika Illman:

Kari Silvennoinen [after denying that the text has been disseminated as described in the penal code]: The main issue here is whether the statements in the text are illegal or not. I find it hypocritical of the prosecutor to be "concerned" about freedom of speech while at the same time narrowing it down. The charge is about incitement against an ethnic group, but there is no ethnic group mentioned in the text that would be incited against. The text is an opinion piece and it contains links to articles in which facts supporting the opinions are presented. If the prosecutor wins this case, all provocative writings will have to be censored from the Internet. Thus the case is in the highest degree about freedom of speech.

Illman: I quote some extracts from the text that I consider illegal.

Quotation I: "For the Africans, looting, rape, nepotism, corruption, clan warfare, superstition and impulsive homicide are [ *illegal content omitted* ] by Bolshevist-style anarchy and voodoo culture."

Quotation II: "In the United States and in Canada, Negroes behave bearably only when.. [ *illegal content omitted* ] ..to adapt to Western culture."

Quotation III: "Were black-majority areas to be independent city states, they.. [ *illegal content omitted* ] ..manifest themselves in their behaviour."

Quotation IV: "Importing Negroes into Europe lowers.. [ *illegal content omitted* ] ..if Negroes weren't welfare bums living off taxpayer money."

Illman: These are the extracts that in my opinion fulfill the essential criteria of the offence. If the text were to contain only a few sentences like this, they would not be sufficient to make the text as a whole illegal. However, the extracts that I quoted comprise an essential part of the text.

Silvennoinen: I refer to the same extracts. I would like to point out that the text contains links. The statements in the texts are opinions that are supported by facts mentioned in the articles behind the links. Thus this is a case of expressing a justified opinion.

Illman: I do not deny the existence of the links, but I still claim that the material is illegal.

Juha Lehto [to Mikko Ellilä]: It is best that you tell everything exactly the way it transpired. Could you tell us something about the blog in which the text in question appeared?

Ellilä and Silvennoinen:

Mikko Ellilä: It is my personal weblog and it contains over a hundred different blog posts. In this particular text I wanted to draw attention to something that hasn't been discussed publicly too often, namely that there are huge differences between various cultures, and that these differences arise from the people of whom each society consists. Societies like Zimbabwe, Senegal and Congo are completely different from the United States or Europe. This is a fact that nobody denies, and it's due e.g. to the fact that differences in personality are at least partially genetic in nature. The genetic foundation of personality is a subject that many experts have written about, among them Liisa Keltikangas-Järvinen, professor of psychology at the University of Helsinki.

Silvennoinen: One of the offences mentioned in the preliminary investigation was that you had compared ethnic groups to animals. Is this the case?

Ellilä: No. I haven't compared any ethnic groups to animals. I merely stated that man – as in mankind – is an animal, homo sapiens, which is of course a fact known to everyone.

Silvennoinen: How about the word "parasite", which you use at one point?

Ellilä: In Finland, the word "parasite" ["loinen"] was originally a socio-economic term used in 19th century agrarian society, where terms such as "peasant", "tenant farmer", "parasite" etc. were used, this last group being people who lived at the expense of others. It was only later that this word came to be used of lice and other insects, and it's still used colloquially in the socio-economic sense in political discourse, in newspaper columns and such. It's not the kind of word that politicians would use, but then, I am not a politician, but a private citizen.

Silvennoinen: Did you have any intentions of inciting or offending?

Ellilä: None whatsoever. In the text I analysed populations consisting of millions of people. I wrote about sociological facts, I did not offend any individuals. I also wrote in the text that Finnish men commit more crimes than Finnish women do. Stating this fact is not an offence against men. Likewise, stating the fact that Africans commit more crimes than Europeans is not an offence against Africans.

Nor did I intend to offend anyone by mentioning differences in IQ. These differences are empirically observable facts. All relevant IQ studies ever conducted have shown that Africans have a lower median IQ than Europeans. This is an indisputable fact. Denying it would be tantamount to denying the law of gravity.

The prosecutor Mika Illman questions Mikko Ellilä

Illman: What is your educational background?

Ellilä: What has this got to do with the case?

Illman: I ask the questions and you answer them.

Ellilä: I'm a student at the Helsinki School of Economics. I haven't graduated yet.

Illman: How could one find the site in question on the Internet?

Ellilä: By googling my name, for example.

Illman: How about using some of the words that appear in the text as a search term on Google, could one find it that way?

Ellilä: Well, that's how Google works.

Illman: You write, "For the Africans, looting, rape, nepotism, corruption, clan warfare, superstition and impulsive homicide are business as usual". What is this claim based on?

Ellilä: On well-known facts. There are a lot of dictators and wars in Africa. There was a genocide in Rwanda in the 1990s due to intertribal conflicts between the Hutus and the Tutsis. Apart from the Darfur crisis in Sudan, there was also a civil war in Sudan between the Arab Muslim government in the north and the black Christians and other non-Muslims in the south. In Congo, the dictators Mobutu Sese Seko and Laurent Kabila killed millions of people. In Zimbabwe, the dictator Robert Mugabe has killed hundreds of thousands of people. Idi Amin, the dictator of Uganda, killed hundreds of thousands of people. I could go on and on about this. Don't you ever read the newspapers or watch the news on TV?

Illman: But you write, "for the Africans". How do you know that, for example, some African family living in Finland feels this way?

Ellilä: I don't think anyone who can read and write would interpret that passage as referring to every single African in the world. Likewise, the phrase "men are taller than women" does not mean that all men would be taller than all women. I am talking about the statistical averages of large populations.

Illman: The word "neekeri" is underlined in one passage of your text, meaning that there is a link from that word. [The Finnish word "neekeri" corresponds more or less to the English word "Negro".] Did I understand correctly that this is a link to another article by yourself?

Ellilä: Yes. I had written that text prior to the text now examined, since I had noticed that there are a lot of different opinions about the acceptability of the word "neekeri" in Finland today. In that article, I explained that I use the word as a completely neutral term. The word is etymologically the same as "negro" in Spanish, where it simply means "black": for instance, "black coffee" is "café negro" in Spanish. Etymologically, therefore, the words "Negro" and "black" mean exactly the same. The word is also used in all Finnish history books that mention the end of Negro slavery in the United States; history books are of course supposed to be neutral, but all historians consider the end of Negro slavery a positive thing, and therefore I think the term cannot be pejorative because otherwise it wouldn't be used by historians who have a neutral view of black people in general and a positive view of black emancipation in particular. And the corresponding English word, "Negro", has even been used by some black civil rights activists, such as Martin Luther King. There is also an organisation called the United Negro College Fund, which still functions in the United States under this name.

Illman: Don't you find it of any importance that African countries have been colonies and that Europeans are responsible for the current state of Africa?

Ellilä: I consider that a fallacy. African countries gained independence some 40 or 50 years ago, but after that things in Africa have not taken a turn for the better – indeed, in many cases they have taken a turn for the worse. For instance, the relative homicide rate is ten times higher in Africa than in Finland. Do you deny this fact?

Illman [does not answer the question, referring instead to the sentence "Importing Negroes into Europe would lower the European standard of living even if Negroes weren't welfare bums living off taxpayer money"]: What is your foundation for this claim?

Ellilä: The few Africans who have a job do not pay enough taxes to make up for the social benefits received and public services used by the Africans who are outside the labour market. Thus Africans are a net burden on European public finances. Tatu Vanhanen and Richard Lynn have shown in their book that there is a highly significant positive correlation between the median IQ of the population and the country's GDP per capita. If the median IQ of a society goes down because of the influx of low-IQ immigrants, the GDP will go down as well.

Illman: What is your basis for using the word "welfare bum"?

Ellilä: Again, this is a word often used in political discourse about people who are living on other people's money – Finns as well as immigrants. This is also a colloquial term, but less so than "parasite". This word has even been used by some Finnish members of Parliament.

Illman: Since you are still a full-time student, you must be living on social benefits yourself. Are you therefore a welfare bum too?

Ellilä: Well, as I just said, the word can be applied to all people, so yes.

Illman: So you are living on taxpayers' money?

Ellilä: Yes. I see no reason why the word couldn't also be used of students.

Illman: Do you claim that e.g. most homicides are committed by immigrants?

Ellilä: I have obviously never claimed anything like that, since "most" means more than 50 percent. Since immigrants comprise only a few percent of the population of Finland, it is clear that the majority of all crimes are committed by Finns. For instance, immigrants, comprising only about two percent of the total population of Finland, do not commit most rapes, i.e. over 50% of all rapes committed in Finland – but they do commit circa 40% of all rapes.

[There was some laughter from the audience and from some members of the jury at this point.]

Juha Lehto and jury:

This is highly significant information that should be discussed publicly. Astrid Thors, the Minister of Immigration, recently said that crimes that are typical of immigrants should be discussed more. That is exactly what I have done. The writings in my blog represent just the kind of discussion about immigrant criminality that Astrid Thors has called for. According to the statistics published by the Ministry of Justice, Somalis commit robberies over a hundred times more per capita than the Finns do. This is important information that needs to be brought into the open. In fact, it is already in the open, since it can be freely read at the website of the Ministry of Justice. How can a private citizen be punished for quoting web pages released by state authorities?

Time magazine recently published some statistics about the demographics of the US prison population. In my opinion, prison population is a pretty good indicator of criminality in a given demographic group, since prison sentences are passed in relation to the seriousness of the crimes. Thus the differences between demographic groups in the incarceration rate are indicative of differences in crime rates between these demographic groups. According to Time, every ninth black male in the USA is in prison, whereas only every 106th white male is in prison, and only every 355th white female. So the differences in crime rates between the white and black demographic groups in the USA are enormous.

Illman: One of your exhibits is a review of the book IQ and the Wealth of Nations published on the website of an organisation called VDare. What kind of an organisation is this?

Ellilä: I don't know. I found the review by using Google.

Illman: Is it an objective and respectful organisation?

Ellilä: I have no idea. I merely used Google to find information about the book by Richard Lynn and Tatu Vanhanen. That review happened to include a diagram of over a hundred IQ studies conducted during the 20th century, which is what I was referring to in the exhibit. I wasn't referring to the review itself, which I didn't find too interesting.


Concluding statements

Illman: I would like to refer to some sources. [Illman's sources were two Finnish books: Rikosoikeus ("Penal Code"), a university textbook, and Syrjinnän vastainen käsikirja ("The Anti-Discriminatory Handbook"), published by The International Organization for Migration.] It is true that there is a lot of violence in Africa. However, this does not justify generalisations about immigrants living Finland having a tendency to commit acts of violence. I don't deny that there are immigrants in Finland who commit crimes, but discussion about such matters should be conducted in a respectable vein. Presenting half-truths and coloured truths, as Ellilä does, fulfills the criteria of incitement against an ethnic group. Sentences that begin with words like "Africans behave…" or "Negroes only obey…" are much too broad generalisations to be considered acceptable.

[Reads from one of his source books.] Claiming that one ethnic group is less intelligent than another can also be considered slander. The claims made by Tatu Vanhanen and Richard Lynn are disputable. In referring to these claims, Ellilä is in my view trying to back up his statements in a quasi-scientific manner. As for VDare, it is by no means a scientific or an objective organisation, but an organisation that leans to the extreme right: for example, it opposes Mexican immigration into the United States. I do not consider it an objective source.

Ellilä: I would like to point out that the political leanings of the organization in question are completely irrelevant, since I wasn't referring to the review on their website, but merely to a diagram included in that review, which was based on the findings in Vanhanen's and Lynn's book. I could have just as well provided the court with merely a copy of that diagram. The fact that the prosecutor refers to the "extreme right leanings" of the organisation is in my opinion an indication that he is trying to politicise this trial.

Illman: I consider the charge to have been substantiated. This is a matter of principle. The text is to be confiscated by the state and removed from the Internet. I also demand that the defendant be fined.

Silvennoinen: The charge has not been substantiated. Removing the text from the Internet would be tantamount to book burning. The prosecutor claims that this does not violate freedom of opinion, but what's the use of freedom of opinion if you can't publish your opinions? The prosecutor has not been able to substantiate the charge of incitement against an ethnic group at all. I find it hypocritical of the prosecutor to defend freedom of opinion at one moment and to invalidate it the next – you're entitled to your opinion, but you're not allowed to state it out loud. That's the way things were in the Soviet Union.

maanantai 17. maaliskuuta 2008

Mikko Ellilän oikeudenkäynti 14.3.2008

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan - asian käsittely Espoon käräjäoikeudessa 14.3.2008.

Syyttäjä: Valtionsyyttäjä Mika Illman
Syytetty: Mikko Ellilä
Syytetyn asianajaja: Kari Silvennoinen

Oikeuden puheenjohtaja: Juha Lehto
Lautamiehet: Aila Lehtinen, Rainer Westerlund ja Seppo Äikäs

Oikeudenkäynnin kulku:

Mika Illman: Yhteiskunta koostuu ihmisistä -teksti on julkaistu internetissä. Tekstissä panetellaan ja solvataan afrikkalaisia. Teksti sisältää rikoslain 11 luvun mukaista aineistoa, eikä sitä saa levittää yleisön keskuuteen. Esitän vaatimuksena, että materiaali on poistettava.

Kuvassa Mika Illman:

Illman: se, onko levitetty, on riidatonta säädöksen mainitsemalla tavalla. Riidanalaista on se, ovatko lausunnot laittomia.

Illman: Kyse ei ole mielipiteen vapaudesta. Ellilä saa olla mitä mieltä tahansa. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi on kuitenkin oikeuden väärinkäytön kielto. Sananvapautta ei saa käyttää väärin.

Puolustusasianajaja Kari Silvennoinen: [kieltää ensin sen, onko levitetty säädöksen mainitsemalla tavalla]. Sitten jatkaa: Pääasia on se, ovatko lausunnot lainvastaisia vai eivät. Ollaan "muka huolissaan" sananvapaudesta. On kuitenkin niin, että sananvapauden säädöksiä on tulkittava laajasti ja rajoittavia säädöksiä suppeasti. Ei ole olemassa sellaisia kansanryhmiä, joita vastaan kiihotusta olisi tapahtunut. Kirjoitus on mielipidekirjoitus, jossa on linkit faktoihin.

Silvennoinen: Neekeri-sana on vanha suomalainen sana, eikä itsessään loukkaava. Sanan käyttö sinänsä ei ole loukkaavaa. Jos syyttävä menestyy, kaikki internetin kärkkäät kirjoitukset joudutaan poistamaan. Kyse on mitä suurimmassa määrin sananvapaudesta.

Illman: Seuraavassa otteita siitä, mitä pidän lainvastaisena:

Lainaus I: "Afrikkalaisten mielestä ryöstöt .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): täyttää tunnusmerkistön.

Lainaus II: "USA:ssa ja Kanadassa neekerit .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): perusteeton, epäasiallinen yleistys.

Lainaus III: "Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista .. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään."

Lainaus IV: "Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa.. (mahdollisesti laiton sitaatti poistettu) .. eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."

Illman (kaikkiin edellisiin lainauksiin): Nämä ovat ne otteet, joita pidän tunnusmerkistön täyttävänä. Jos olisi niin, että artikkelissa olisi vähäisiä (tunnusmerkistön täyttäviä) kohtia, tällainen ei vielä tekisi artikkelia lainvastaiseksi kokonaisuutena arvostellen.

Silvennoinen: Vetoan samoihin kohtiin. Huomautan siitä, että teksti sisältää linkkejä. Kyseessä on mielipide, joita on perusteltu linkein. Tässä on kyse oman mielipiteen perustellusta esittämisestä.

Ellilä (edelliseen kohtaan viitaten): Kaksikymmenkertaiset rikosluvut ovat peräisin oikeusministeriön tutkimuksista.

Ellilä ja Silvennoinen:

Oikeuden puheenjohtaja Juha Lehto: Äo-mielipide perustuu siis arvostettujen tutkijoiden mielipiteeseen.

Illman: En kiistä, etteikö linkkejä olisi. Väitän kuitenkin, että aineisto on silti lainvastaista.

Lehto (Ellilälle): On parasta, jos kerrotte asiat itse siten kuin ne ovat tapahtuneet. Kertoisitteko blogista?

Ellilä: Kyseessä on nettipäiväkirja, jossa on yli 100 erilaista kirjoitusta.

Lehto: Yhteiskunta koostuu ihmisistä -tekstissä on tämä David-patsas?

Ellilä: Tarkoitus oli kiinnitää huomioita eri kulttuurien välisiin ilmiöihin, sellaisiin, joita ei julkista keskustelua ole käyty.

Ellilä: [Neekerit-sanan käytöstä] Neekerit sanan yhteydessä esiintyvä linkki johtaa omaan kirjoitukseeni, jossa selvennän tätä käsitettä. Sana on etymologisesti täysin neutraali, en käytä sanaa loukkaavassa tarkoituksessa. Zimbabwe, Senegal ja Kongo ovat erilaisia yhteiskuntia kuin Yhdysvallat. tämä on fakta, jota kukaan ei kiistä. Persoonallisuus on geneettistä; synnynnäisistä persoonallisuuseroista eli
persoonallisuuden geneettisyydestä on kirjoittanut mm. Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Ellilä: En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Totesin vain, että ihminen on eläin, homo sapiens, mikä on tietenkin yleissivistykseen kuuluva tosiasia.

Silvennoinen: Ja tämä koskee yhtä hyvin mustia kuin valkoisiakin ihmisiä?

Ellilä: Kyllä, tietenkin.

Ellilä: Äo-asiassa ei ole loukkaamistarkoitusta. Äo-erot ovat tosiasioita, joita mitataan tutkimuksilla. Kaikissa tutkimustuloksissa on saatu tulokseksi se, että afrikkalaisten keskimääräinen äo on pienempi kuin eurooppalaisten. Tämä on kiistaton tosiasia, jonka kieltäminen vastaa painovoimalain kieltämistä.

Ellilä: [Loinen-sanan käytöstä] 1800-luvun suomalaisessa agraariyhteiskunnassa käytettiin sosioekonomisia termejä "mäkitupalainen", "torppari" ja "loinen". Termi ei ole poliitikkojen käytössä, mutta minä en ole mikään poliitikko vaan yksityishenkilö.

Ellilä: Artikkelissa on viittaus työministeriön sivuille. 90 % somaliväestöstä on työelämän ulkopuolella. Kymmenen prosenttia työssäkäyviä ei elätä loppua 90 %:ia, joten työelämän ulkopuolella olevat somalit aiheuttavat nettomääräisiä kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.

Ellilä: Euroopalle aiheutuu kuluja, kun tänne tulee ryhmiä, jotka eivät elätä itseään. Suomalaisten terveydenhuoltoon ja koulutukseen jää entistä vähemmän varoja.

Silvennoinen: Onko ollut tarkoitus loukata tai kiihottaa?

Ellilä: Ei. Tekstissä analysoidaan miljoonien ihmisten populaatioita. Nämä ovat yhteiskunnallisia asioita. Samassa tekstissä sanotaan, että suomalaiset miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset. Ei se ole loukkaus miehiä kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan miesten tekevän enemmän rikoksia kuin naiset. Vastaavasti ei ole loukkaus afrikkalaisia kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan afrikkalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin eurooppalaiset.

Illman: Mikä on koulutuksenne?

Ellilä: Opiskelen kauppakorkeakoulussa, en ole vielä valmistunut. Mitä tämä tähän kuuluu?

Illman: Miten tälle sivustolle voi päätyä netissä?

Ellilä: Esimerkiksi siten, että kirjoittaa Googleen hakusanoiksi minun nimeni.

Illman: Entä jos kirjoittaa Googleen hakusanoiksi joitakin kirjoituksessa esiintyviä sanoja, voiko sen löytää sillä tavoin?

Ellilä: Siten Google toimii.

Illman: Mihin perustatte "normaalia meininkiä"-väitteen?

Ellilä: Tunnettuihin tosiasioihin. Zairessa diktaattorit Mobutu Sese Seko ja Laurent Kabila tappoivat miljoonia ihmisiä, Zimbabwessa diktaattori Robert Mugabe on tappanut satojatuhansia ihmisiä.

Illman [viitaten lauseeseen joka alkaa sanoilla "Afrikkalaisten mielestä..."]: Mistä voitte tietää, että esimerkiksi jokin Suomessa asuva afrikkalainen perhe on tätä mieltä?

Ellilä: Kukaan normaalilla lukutaidolla varustettu henkilö ei voi tulkita tuota kohtaa niin, että puhuisin jokaisesta afrikkalaisesta maailmassa. Aivan samoin lause "Miehet ovat naisia pidempiä" ei tarkoita, että kaikki miehet olisivat kaikkia naisia pidempiä. Kyse on suuria populaatioita koskevista tilastollisista keskiarvoista.

Illman: Neekeri-sanan kohdalla on linkki. Ymmärsinkö oikein, että tämä oli linkki omaan kirjoitukseenne?

Ellilä: Kyllä.

Illman: Mainitsette "ympäröivän valkoisen yhteiskunnan pakottavan neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin". Millä perustelette tämän?

Ellilä: Missään ei sanota, että kaikki olisivat tietynlaisia. Lausunto ei ole loukkaava yksittäisiä ihmisiä kohtaan.

Illman: Onko sillä merkitystä, että Afrikan maat ovat olleet siirtomaita, ja että eurooppalaiset ovat aiheuttaneet Afrikan nykyiset olot?

Ellilä: Tämä on virheellinen tulkinta. Afrikan maiden itsenäistyminen on tapahtunut 40-50 vuotta sitten. Tämän jälkeenkään olot eivät ole parantuneet. Afrikassa tehdään kymmenkertainen määrä murhia Suomeen verrattuna. Kiistättekö tämän?

Illman: [Ei vastaa, viittaa sen sijaan tekstinkohtaan: "Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."] Miten perustelette?

Ellilä: Ne harvat työssäkäyvät afrikkalaiset maahanmuuttajat eivät maksa niin paljon veroja, että nämä verot kattaisivat työelämän ulkopuolella olevien afrikkalaisten saamat sosiaalietuudet ja julkiset palvelut. Afrikkalaiset siis aiheuttavat nettomääräisesti kustannuksia eurooppalaisille valtioille.

Ellilä: Tatu Vanhasen kirjassa on osoitettu, että väestön keskimääräisen ÄO:n ja henkeä kohti lasketun BKT:n välillä on tilastollisesti erittäin merkittävä positiivinen korrelaatio. Jos ÄO laskee maahanmuuton seurauksena, BKT laskee.

Illman: Mihin perustatte "sosiaalipummi"-sanan käytön?

Ellilä: Kuuluu yleiseen kielenkäyttöön. Jotkin kansanedustajista käyttävät tätä termiä.

Illman: Oletteko itse sellainen?

Ellilä: Olen.

Illman: Elätte veronmaksajien rahoilla?

Ellilä: Kyllä. En ymmärrä, miksi termiä ei voitaisi käyttää opiskelijoista.

Ellilä: Time-lehti julkaisi vastikään tilastoja USA:n vankipopulaatiosta. Vankipopulaatio on mielestäni varsin hyvä kokonaisrikollisuuden indikaattori, koska rikoksista annetaan vankeustuomioita suunnilleen niiden vakavuuden suhteessa. Niinpä erot demografisten ryhmien välillä vankipopulaation koossa kertovat kokonaisrikollisuuden eroista näiden demografisten ryhmien välillä. USA:n mustista miehistä joka 9. on vankilassa ja valkoisista miehistä joka 106., valkoisista naisista joka 355.; mustien ja valkoisten amerikkalaisten välillä on siis valtavan suuria eroja rikollisuudessa.

Illman: Väitättekö, että esimerkiksi enemmistö Suomessa tehtävistä tapoista olisi maahanmuuttajien tekemiä?

Ellilä: En tietenkään ole väittänyt mitään tuollaista, sillä "enemmistö" tarkoittaa yli 50 prosenttia. On aivan selvää, että koska maahanmuuttajia on Suomessa vain muutama prosentti, enemmistön kaikista rikoksista tekevät suomalaiset. Niinpä maahanmuuttajat, joita on Suomen väestöstä noin kaksi prosenttia, eivät tee suurinta osaa eli yli 50 prosenttia esimerkiksi kaikista Suomessa tehtävistä raiskauksista. He tekevät 40 prosenttia raiskauksista. Tämä on merkittävää tietoa, josta pitäisi keskustella. Luin juuri äskettäin maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin kommentoineen, että maahanmuuttajille ominaisista rikoksista pitäisi keskustella enemmän. Sitähän minä juuri olen tehnyt. Minun blogini on juuri sitä maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin peräänkuuluttamaa kansalaiskeskustelua maahanmuuttajien rikollisuudesta. Oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen mukaan somalit tekevät yli sata kertaa enemmän ryöstöjä per henki kuin suomalaiset. Tämä on tärkeää tietoa, joka on tuotava julkisuuteen. Sitä paitsi asia on jo julkista tietoa, joka on vapaasti luettavissa oikeusministeriön internetsivuilta. Ei kansalaista voida rangaista siitä, että hän kertoo, mitä viranomaisten julkaisemilla internetsivuilla lukee.

[Tässä vaiheessa yleisöstä kuului voimakkaita naurunpyrskähdyksiä, ja yleinen huvittuneisuus valtasi istuntosalin. Ei ole täysin selvää, tuliko naurunremakka ainoastaan yleisöltä vaiko myös lautamiehiltä, mutta yhtä kaikki lautamiehet hymyilivät kuin pieni aurinko.]

Juha Lehto ja lautamiehet:

Illman: [viittaa VDare-linkkiin] Mikä organisaatio tämä VDare on?

Ellilä: En tiedä. Käytin Googlea.

Illman: Onko tämä objektiivinen, arvostettu yhteisö?

Ellilä: En tiedä. Hain Googlella Vanhasen kirjasta tietoja. Hain kaavakuvaa, se löytyi kyseisestä linkistä. VDaren tekemä arvostelu ei itsessään ollut kiinnostava.

[Siirrytään loppupuheenvuoroihin].

Illmanin loppupuheenvuoro: Vetoaisin kirjallisuuslähteisiin [Toinen niistä on WSOY:n julkaisema "Rikosoikeus", toinen on Syrjinnän vastainen käsikirja, toimittanut Timo Makkonen - International organization for migration 2003. s. 128.]. Tässä kommentaari. Todetaan, että on tullut riidattomasti näytetyksi, että teksti on ollut yleisön saatavilla. Ei ole kyse siitä, etteikö mielipiteitä saisi olla. Tietynlaisten mielipiteiden levittäminen on säädöksen tarkoittamaa. Panetelussa ja kiihottamisessa on usein kyse yleistämisestä.

Illman: On ihan totta, että Afrikassa tehdään paljon väkivallantekoja. Tämä ei oikeuta yleistäviä kommentteja siitä, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat olisivat taipuvaisia toimimaan näin. En kiistä sitä, etteikö Suomessa olisi maahanmuuttajia, jotka syyllistyvät rikoksiin. Mutta kommentoinnin tulisi olla asiallisessa sävyssä esitettyä. Puolitotuuksien esittäminen täyttää kiihoittamisen tunnusmerkistön. Ellilä esittää väritettyä totuutta sekä puolitotuuksia, näinollen tunnusmerkistö täyttyy. Sanonnat "afrikkalaiset käyttäytyvät" sekä "neekerit noudattavat" ovat niiin yleistäviä, ettei niitä voida pitää asianmukaisina.

Illman: [lukee kirjallisuusviittestä] Panetteluksi tulee myös katsoa kansanryhmän katsominen muita vähä-älyisemmäksi. Vanhasen väite on kiistanalainen. Väitän, että Ellilä vetoaa tähän näennäistieteellisesti.

Illman: VDare ei ole mikään tieteellinen tai objektiivinen, vaan äärioikeistoon kallellaan oleva järjestö, joka mm. vastustaa meksikolaisten maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. En katso, että se olisi objektiivinen taho.

Ellilä: Tahtoisin huomauttaa tähän, että on täysin epäolennaista, millaista poliittista kantaa kyseinen järjestö edustaa, sillä en millään tavoin viitannut järjestön sivuilla olevaan arvosteluun, vaan pelkästään kaavakuvaan, joka oli kopioitu arvosteluun suoraan Tatu Vanhasen kirjasta. Olisin aivan yhtä hyvin voinut itse ottaa valokopion kyseisestä kaavakuvasta. Se, että syyttäjä viittaa "äärioikeistoon", kertoo mielestäni hänen yrityksestään politisoida tätä oikeudenkäyntiä.

Illman: Katson, että syyte on näytetty toteen, ja että Ellilä on tuomittava. Kysymys on periaatteellinen. Todisteeksi annettu teksti on poistettava internetistä ja tuomittava menetetyksi. [viittaa myös sakkorangaistukseen].Silvennoinen pitää puolustuksen loppupuheenvuoron: Syyte on jäänyt näyttämättä toteen. Tekstin poistaminen vastaisi kirjarovioita. Ollaan muka huolissaan sananvapaudesta, mutta mitä tehdään mielipiteillä, joita ei saa julkaista? Syyttäjältä on jäänyt kokonaan toteennäyttämättä kiihotus. Ei ole sellaista kansanryhmää, jota vastaan olisi kiihotettu. Ensin syyttäjä tekopyhästi puolustaa mielipiteenvapautta ja sitten seuraavassa hengenvedossa mitätöi sen - saat olla jotain mieltä, muttet saa sanoa sitä ääneen. Näin oli Neuvostoliitossa.

[Syyttäjä ja syytetty poistuvat huoneesta, puheenjohtaja jää hetkeksi nevottelemaan lautamiesten kanssa. Hetken päästä kaikki palaavat saliin.]

Oikeuden puheenjohtaja Lehto: Tuomio annetaan kansliapäätöksenä 27.3.2008.

Muistiin kirjasi,

Matias Turkkila


Katso myös: 27.3.2008 annettu tuomio.


EDIT 18.3.2008 klo 13:03 - huomioitu Miikan kommentit (lakiteknisiä asioita, kts kommentit)

EDIT 18.3.2008 klo 14:32 - huomioitu Adelphin kommentit (yleisiä muistinvaraisia tarkennuksia, kts kommentit)

EDIT 18.3.2008 klo 21:40 - huomioitu Ellilän kommentit (tarkennettu useita kohtia sanatarkkojen muistiinpanojen avulla)

EDIT 19.3.2008 klo 17:51 - lisätty toinen Illmanin loppupuheenvuoron kirjallisuusviite

lauantai 15. maaliskuuta 2008

Mikko Ellilän oikeudenkäynti

Kävin eilen 15.3 seuraamassa Mikko Ellilän oikeudenkäyntiä. Stay tuned, kirjoitan kattavan oikeudenkäyntiraportin, kunhan ensin käyn viettämässä yön Jorvin sairaalan äitiyspoliklinikalla..